زغال ساخته شده ار پوسته نارگیل

زغال 3 برابر طولانیتر از هر ذغال دیگری میسوزد.

زغال تمیزتر و آسانتر در استفاده از حمل

زغال کمتر از 3% خاکستر از خود باقی میگذارد.

زغال بسیار مقرون به صرفه است.

زغال براحتی مشتعل میشود.

زغال بدون بو و مزه

زغال تولیدی بدون تخریب جنگل

زغال 100% طبیعی