ویژگی های زغال

1-خاموش نشود.

2-بادوام باشد.

3-دود نکند.

4-گاز و بو نداشته باشد.

5-جرقه نداشته نباشد.

6-پر حرارت باشد.

7-خاکستر فراوان تولید نکند.

8-آرام بسوزد.